آبروم رفت!

امروز بر خلاف همیشه یه کاری کردم که مجبور شدم سرم رو بندازم پایین و سکوت کنم.خیلی احساسه بدی بود.یه لحظه رفت که اشکام در بیاد.امیدوارم هرگز به این بیچارگی نیفتید.همین....

                                                                                 تمام!

                                                                                      رازشب مهتابی.

/ 0 نظر / 18 بازدید